GDPR: privacyverklaringPRIVACYVERKLARING A2245G - St.-Lucas


Onze scouts- en gidsengroep hecht veel belang aan de privacy van leden, leiding, ouders en

sympathisanten.

In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en verwerken. We doen

dit steeds in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR).


Algemene informatie groep


A2245G - St.-Lucas

St.-Jozeflei 26

2390 Westmalle

https://www.scoutswestmalle.be/


Onze groep is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. De gegevens van leden en

leiding worden echter ook verzameld in opdracht van Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw.

Hiervoor treedt onze groep op als verwerker. Meer informatie over het privacybeleid van Scouts en

Gidsen Vlaanderen vzw kan je terugvinden op www.scoutsengidsenvlaanderen.be/privacy.


Jouw rechten


Je hebt heel wat rechten. Hieronder kan je een duidelijk overzicht vinden van die rechten en hoe je ze

kan uitoefenen. Als we jou om een toestemming tot gegevensverwerking hebben gevraagd, dan kan je

zelf die toestemming op elk moment opnieuw intrekken.


1. Gegevens inkijken


Je kan jouw gegevens op verschillende manieren raadplegen. Heb je een account op de

Groepsadministratie, dan kan je daar verschillende persoonsgegevens bekijken en/of bewerken.

Wil je een overzicht krijgen van alle gegevens die we in ons bezit hebben, neem dan contact op met

Charlotte Verberck (groepsleiding@scoutswestmalle.be).


2. Gegevens verbeteren of aanvullen


Zijn bepaalde gegevens die we bijhouden niet meer correct? Dan kan je die steeds laten aanpassen of

aanvullen.


3. Gegevens verwijderen


Je kan vragen om jouw persoonsgegevens te verwijderen in onder andere volgende gevallen:

• De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze verzameld werden.

• De verwerking werd uitgevoerd met jouw expliciete toestemming en je wil deze intrekken.

• De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt


4. Gebruik van gegevens beperken


Een aantal gegevens verwerken we op basis van het gerechtvaardigd belang van onze organisatie. Ben

je het hiermee oneens, dan kan je je daartegen verzetten. In de meeste gevallen zullen we aan deze

vraag kunnen voldoen; tenzij er een ernstige reden is om dit niet te doen.


5. Rechten uitoefenen


We helpen je graag bij het uitoefenen van je rechten. Probeer steeds gedetailleerd weer te geven welk(e)

recht(en) je wenst uit te oefenen; we proberen je dan zo goed mogelijk te helpen. Om aan je vraag te

voldoen, zullen we in de meeste gevallen jouw identiteit controleren. In dat geval zal een kopie van jouw

identiteitskaart gevraagd worden. Zo voorkomen we dat iemand anders jouw gegevens gebruikt of

misbruikt.


Voor alle vragen, opmerkingen of klachten kan je contact opnemen met de groepsleiding

(groepsleiding@scoutswestmalle.be).


Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming, te bereiken via

privacy@scoutsengidsenvlaanderen.be of door een brief te sturen naar Scouts en Gidsen Vlaanderen

vzw, TAV Functionaris voor Gegevensbescherming, Wilrijkstraat 45, 2140 Antwerpen.

Ben je niet tevreden met ons antwoord of zoek je meer informatie? Dan kan je steeds terecht bij de

Gegevensbeschermingsautoriteit, https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be .


Welke gegevens verzamelen we?


Identificatiegegevens zoals naam, adres, vroegere adressen, telefoonnummer, emailadres en lidnummer.

Persoonlijke gegevens zoals geslacht, geboortedatum, leeftijd en nationaliteit.

Medische gegevens zoals bloedgroep, dieet, inentingen, medicatie, eventuele ziektes of aandoeningen,

bijzondere aandachtspunten voor leiding bij de sociale omgang, bij sporten, hygiëne of beperkingen.

Je gezinssituatie zoals gezinssamenstelling en contacten in geval van nood.

Je lidmaatschappen zoals vorige en huidige functies in groepen.

Filosofische of religieuze overtuigingen zoals aangepaste maaltijdvoorkeuren in functie van

geloofsovertuigingen.

Financiële gegevens zoals het bankrekeningnummer of financiële tegemoetkomingen.

Afbeeldingen zoals foto’s gemaakt tijdens activiteiten en evenementen.


Waarom verzamelen we deze gegevens?


Onze groep verwerkt heel wat gegevens in het kader van het lidmaatschap en de bijhorende

contractuele relatie. De gegevens worden onder andere gebruikt voor:

  • Een vlotte werking van de groep en de ledenadministratie
  • Het verzekeren van elk aangesloten lid
  • Communicatie over de werking van onze groep
  • Het organiseren van de wekelijkse activiteiten en evenementen
  • Het versturen van het maandblaadje en nieuwsbrieven

Het verstrekken van de identificatiegegevens en persoonlijke gegevens is verplicht voor het

lidmaatschap bij Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw. Indien deze gegevens niet verstrekt worden, kan er

geen aansluiting zijn.


Medische gegevens worden verwerkt om leiding in staat te stellen voldoende zorg en de nodige

aandacht te geven aan elk lid of elke deelnemer aan activiteiten of evenementen. De verwerking van

medische gegevens gebeurt steeds door middel van expliciete toestemming van ouder(s), voogd of

meerderjarig lid.


Verkrijgen van de gegevens


Gegevens worden rechtstreeks verkregen van de betrokkene en/of zijn ouder(s) of voogd.


Bewaartermijn


Onze groep bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn

verstrekt. Hierbij moeten wij rekening houden met verschillende wettelijke termijnen.

Nagenoeg alle gegevens worden ten laatste 10 jaar na het beëindigen van het lidmaatschap vernietigd,

met uitzondering van de medische gegevens. Deze worden ten laatste 1 jaar na afloop van het

lidmaatschap vernietigd.


Toegang tot de gegevens


Onze leiding heeft toegang tot de persoonsgegevens van alle leden en leiding, dit in het kader van hun

werkzaamheden en de organisatie van de groep.

Persoonsgegevens worden nooit doorgegeven of verkocht aan derden.


Wijzigingen aan deze verklaring


Deze privacyverklaring kan steeds aangepast worden. De meest recente versie kan steeds geraadpleegd

worden via Geen privacy-URL.

Laatste aanpassing: 07/03/2023


TUTUM © 2024